061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Novosti iz centra

U BiH postoje mogućnoti sufinansiranja postupaka vantjlelesne oplodnje unazad dvije godine koji se razlikuju u Entitetima, kantonima i u Distriktu Brčko. Detaljni uslovi za podnošenje zahtjeva za refundaciju su dati dalje u tekstu...

Tuzlanski Kanton

Preuzmite brošuru za Tuzlanski Kanton u PDF formatu...

 

Zeničko-Dobojski Kanton

U Zeničko-dobojskom kantonu Odlukama Upravnog odbora broj:01-100-14-195/14 i 01-100-17-241/15 odobreno je sufinansiranje vantjelesne trudnoce u iznosu od 2.000 KM po bracnom paru za slucajeve koji se ne finansiraju iz Fonda solidarnosti (nisu kategorija RVI, RVI paraplegičari). Finansiranje se vrši po principu refundacije sredstava na osnovu pismenog zahtjeva para, orginalnih prilozenih računa i medicinskih nalaza o obavljenim koje se koriste u postupku medicinske potpomognute oplodnje. Sredstva se refundiraju za usluge medicinske potpomognute oplodnje koje su  obavljene nakon 01.01.2014

Postoje i sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH kojim se finansira program Humana reprodukcija osoba s invaliditetom što podrazumijeva finansiranje medicinski potpomognute oplodnje osoba s invaliditetom. Program se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti kojim upravlja Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema Finansijskom planu Fonda  za 2015 godinu „Za lica sa invaliditetom u okviru ovog programa u 2015. godini finansiraće se troškovi zdravstvenih usluga koji se odnose na Program humane reprodukcije, a troškovi dijagnostičkih i laboratorijskih usluga koje prethode zdravstvenim uslugama iz programa humane reprodukcije, neće se finansirati iz sredstava federalnog fonda solidarnosti. Troškovi će se plaćati po cijenama utvrđenim po jednom slučaju /pacijentu, u maksimalnom iznosu od 4.800KM. Za provođenje ovog programa u 2015.godini, planiraju se sredstva u iznosu od 110.000 KM.“

Republika Srpska

U Republici Srpskoj Fond zdravstvenog osiguranja  RS u cjelosti finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42 godine Fond finasnira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove. Kriterijumi, kao i način kako da parovi ostvare ovo pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, precizirani su Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Naime, zahtjev za prvi i drugi pokušaj vantjelesne oplodnje mogu da podnesu svi parovi kojima je ova procedura jedina mogućnost začeća. Kriterijumi za odobravanje se uglavnom odnose na medicinske indikacije. Tačnije, uslovi su dokazan sterilitet i da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine.

Brčko Distrikt

Finansijska sredstva
U skladu sa Finansijskim planom Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2015. godinu, predviđeno je finansiranje projekta asistirane reprodukcije / vantjelesne oplodnje. Osiguranim licima kojima Fond prvi put finansira postupak asistirane reprodukcije, odobrava se iznos do 4.400,00 KM, a za drugi put odobrava se iznos do 3.000,00 KM
Realizacija projekta
Pravo na finansiranje asistirane reprodukcije se ostvaruje refundacijom utrošenih novčanih sredstava do odobrenog iznosa, uz dokazivanje ispunjenosti medicinskih i nemedicinskih kriterijuma.
U cilјu realizacije navedenog projekta, Fond je utvrdio uslove i postupak za ostvarivanje prava na finansiranje asistirane reprodukcije. Propisani su medicinski i nemedicinski kriterijumi, kao i način ostvarivanja prava.
Medicinski kriterijumi
- žena koja se liječi od neplodnosti (dokazuje se nalazom i mišlјenjem ginekologa),
- žena do napunjene 42 godine života,
- utvrđene dijagnoze i stanja:
1) endometrioza (dokazuje se nalazom ginekologa uz HSG ili laparoskopskim nalazom o neprohodnosti jednog ili oba jajovoda);
2) operativni zahvat na jajnicima sa poslјedičnim gubitkom funkcije jajnika (dokazuje se otpusnom listom iz zdravstvene ustanove);
3) preležana pelvična inflamatorna bolest sa poslјedičnom neprohodnošću jednog ili oba jajovoda (dokazuje se HSG nalazom ili laparoskopskim nalazom);
4) oštećena prohodnost jajovoda uz loš kvalitet sperme (dokazuje se HSG nalazom, spermogramom i nalazom urologa);
5) svi oblici subfertilnosti muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu (dokazuje se spermogramom i nalazom urologa);
6) idiopatska neplodnost (dokazuje se medicinskom dokumentacijom o najmanje tri inseminacije na ginekološko - porođajnom odjelјenju Bolnice u Brčko distriktu BiH ili o jednoj inseminaciji u specijalizovanoj ustanovi sa laboratorijskom pripremom sperme).
Nemedicinski kriterijumi
- da je podnosilac zahtjeva osigurano lice Fonda (ženskog pola) najmanje (24) dvadeset četiri mjeseca neprekidno prije dana podnošenja zahtjeva,
- da se radi o bračnoj ili vanbračnoj zajednici u trajanju više od (2) dvije godine (dokazuje se kopijom vjenčanog lista za bračnu zajednicu ili ovjerenom izjavom partnera za vanbračnu zajednicu).
Postupak rješavanja po zahtjevu osiguranih lica
Fond će po zahtjevu osiguranog lica za naknadu utrošenih sredstava, koji sadrži svu neophodnu dokumentaciju, donijeti rješenje o učešću Fonda u troškovima postupka asistirane reprodukcije.
Uz zahtjev za nadoknadu utrošenih novčanih sredstava za finansiranje postupka asistirane reprodukcije potrebno je priložiti:
1) mišlјenje ordinirajućeg lјekara (lјekara specijaliste ginekologa ili lјekara specijaliste urologa),
2) konzilijarno mišlјenje nadležnog odjelјenja (ginekološkog, a u slučaju muškog steriliteta i urološkog) JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH o ispunjenosti medicinskih kriterijuma,
3) medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje da je izvršen postupak asistirane reprodukcije, nakon utvrđivanja propisanih medicinskih kriterijuma,
4) originalne račune kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje usluge asistirane reprodukcije, a koji glase na ime podnosioca zahtjeva ili supružnika/vanbračnog partnera,
5) broj žiro-računa jednog od partnera.

Finansiranje projekta se vrši samo po jednom zahtjevu bračnih / vanbračnih partnera, ukoliko isti bude podnešen u roku od šest mjeseci od dana izvršene asistirane reprodukcije. Fond će finansirati projekat asistirane reprodukcije maksimalno dva puta za jedan bračni par, odnosno par koji živi u vanbračnoj zajednici. Podnosilac zahtjeva mora imati status osiguranog lica Fonda i uplaćene propisane doprinose za zdravstveno osiguranje.