Ikona

Pozovite nas

061 140 222

Ikona

Nalazimo se u

Tuzla, BiH

Ultrazvučni fetalni skrining

Slika
Nagli razvoj ultrazvu čne tehnike i digitalizacija omogu ćili su da ultrazvu čni prikaz postigne takvu rezoluciju koja se poredi sa magnentnom rezonancom, što je uticalo promjenu stavova oko dinamike i sadržaja ultrazvu čnih pregleda Donedavno je najvažniji pregled u trudno ći bio tvz. „morfološki ultrazvuk“ koji se radio abdominalno izme đu 19. i 22. nedjelje jer se tek u toj dobi trudno će mogao posti ći zadovoljavaju ći prikaz anatomskih struktura ploda.S obzirom da se organogeneza (formiranje organa) završava krajem prvog tromjesečja
neobično je važno uraditi pregled već u tom periodu a ne čekati još dva mjeseca!! Transvaginalni 3D/4D ultrazvučni pregled je omogućio kvalitetan prikaz ploda već u XIII nedjelji kada je on dug samo 6cm, sa kvalitetom slike koji nije ništa manji nego kod abdominalnog pregleda iza XX nedjelje.
0 0